Przejdź do treści głównej

Do: Prokurator Okręgowy w Legnicy Zbigniew Harasimiuk, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Legnicy Arkadiusz Kulik

NIE dla nielegalnych zakaźnych odpadów medycznych! Powstrzymaj budowę składowiska w Rudnej Wielkiej

NIE dla nielegalnych zakaźnych odpadów medycznych! Powstrzymaj budowę składowiska w Rudnej Wielkiej

Domagamy się:
1. Aktywnego uczestnictwa w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) celem zatrzymania rozbudowy składowiska w Rudnej Wielkiej do czasu ostatecznych rozstrzygnięć w prowadzonych postępowań prokuratury.

2. Podjęcia działań w celu wyjaśnienia obecności nielegalnych odpadów w tym odpadów medycznych zawierających zakaźny materiał biologiczny na terenie całego składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej, wykrytych w czasie kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas której wykonano stosowne odkrywki tylko na niewielkiej powierzchni składowiska.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

My, mieszkańcy gminy Wąsosz, od lat zmagamy się z rozrastającym się wbrew naszym głosom wysypiskiem śmieci. Problemy ze składowiskiem mnożą się i wpływają na nasze codzienne życie - zanieczyszczenia przenikają do ujęć naszej wody pitnej, niezabezpieczone śmieci dostają się na pola, gdzie uprawiane jest zboże, a co najgorsze - na wysypisku stwierdzono obecność nielegalnie składowanych odpadów, w tym niebezpiecznych zakaźnych odpadów medycznych!

Obecnie właściciel wysypiska prowadzi jego rozbudowę, mimo że toczy się szereg postępowań karnych i administracyjnych, zarówno w sprawach funkcjonowania obecnego składowiska jak i w sprawie pozwolenia na jego rozbudowę. Korzystając z wywołanego epidemią paraliżu sądów i organów administracji, firma Chemeko-System sp. z o.o. prowadzi intensywne prace zmierzające do zakończenia rozbudowy składowiska.

Pomóż nam zatrzymać tą rozbudowę i podpisz petycję do Prokuratury Okręgowej w Legnicy tej w sprawie.

Z Twoją pomocą może nam się udać!

Szczegóły sprawy:

Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadzi m.in. postępowanie pod sygnaturą akt PO I Ds 7.2020 w sprawie podejrzenia:

dokonania w okresie od lipca 2019 do dnia 11.09.2019 r w Górze, rejonu głogowskiego przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez Starostę Górowskiego, będącego funkcjonariuszem publicznym, przy wydawaniu decyzji z dnia 11.09.2019 r zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Chemeko-System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu obejmującej składowisko odpadów na terenie gminy Wąsosz działki o nr. ewid. 144/4, 145/2, 150/ od 1 -5, 227 (część działki) chociaż brak było podstaw do wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów, bowiem jego budowa nie została określona w wojewódzkim planie gospodarki odpadami czym działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. o czyn z art 231 § 1kk;

przyjęcia w okresie od lipca 2019 do 11 września 2019, w Górze rejonu głogowskiego przez Starostę Górowskiego, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, korzyści majątkowej, za zachowanie stanowiące naruszenie prawa, przy wydawaniu decyzji z dnia 11.09.2019 r zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Chemeko-System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu obejmującej Składowisko Odpadów na terenie gminy Wąsosz działki o nr. ewid. 144/4, 145/2, 150/ od 1 -5, 227 , tj o czyn z art. 228 § 3kk.

wykonywania w listopadzie 2019 roku w Rudnej Wielkiej gm. Wąsosz, przez Chemeko-System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu robót budowlanych na terenie działek o nr. ewid. 144/4, 145/2, 150/ od 1 -5, 227 bez wymaganego prawomocnego pozwolenia na budowę składowiska odpadów tj. o czyn z art 90 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 1 września 2006 r.

Równolegle toczy się inne śledztwo pod sygnaturą PO I Ds 48/2019, które dotyczy szeregu możliwych nieprawidłowości już funkcjonującego składowiska, w tym dotyczące nielegalnego składowania zakaźnych odpadów medycznych.

W obecnej sytuacji epidemii wirusa SARS-CoV-2 znacząco ograniczono działalność organów administracji oraz sądów i prokuratur, co skutkuje spowolnieniem albo nawet zawieszeniem toczących się postępowań przed wskazanymi instytucjami. Jednocześnie prace budowlane przy budowie składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej, prowadzone są przy pełnej intensywności. Prace trwają mimo sprzeciwu mieszkańców i wyników kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, która w kwietniu 2019 roku stwierdziła szereg naruszeń, w tym obecność nielegalnych odpadów medycznych zawierających zakaźny materiał biologiczny składowanych poza obowiązującą ewidencją odpadów na tym składowisku.

Biorąc pod uwagę znaczący stopień nieodwracalności prowadzonych prac oraz bardzo poważne zarzuty, jakie są przedmiotem oceny Prokuratury Okręgowej w Legnicy, a także doniosłe skutki społeczne tej inwestycji, apelujemy o wstrzymanie wykonania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę, do czasu zakończenia przywołanych postępowań karnych i administracyjnych.

Nowe informacje

2020-04-19 12:48:45 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-04-18 21:05:49 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-04-18 12:12:38 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-04-17 19:39:53 +0200

Zebrano 10 podpisów