Przejdź do treści głównej

Do: Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Starości, Marszałkowie i Wojewodowie

Stop uchwałom przeciw LGBT+

Stop uchwałom przeciw LGBT+

Szanowne Panie Radne i Panowie Radni,

Zwracam się o niepodejmowanie uchwał przeciwko osobom LGBT+, na terenie gminy, powiatu, miasta, województwa.
Podejmowane przez niektóre samorządy uchwały są elementem zataczającego coraz szersze kręgi homofobicznego dyskursu mającego na celu szerzenie kłamstw i wywoływanie strachu wobec społeczności LGBT+, w którym uczestniczą przedstawiciele władzy, samorządów i mediów publicznych. Uchwały te są podejmowane przez poszczególne rady pod wpływem emocji oraz nacisku ze strony władz kościelnych i innych, co jest niezgodne z etyką samorządowca.

Podejmowanie tego rodzaju działań przez samorządy wywoływać może realne zagrożenie dla mieszkanek i mieszkańców waszych miejscowości, również dzieci w wieku szkolnym. Dyskryminacja, m.in. z powodu tożsamości i orientacji seksualnej sprawia, że ponad 70% nastolatków (13-19 lat) czuje się osamotniona i prawie tyle samo myśli o samobójstwie.

Oczekuję uchylenia podjętych uchwał, które są niezgodne z Konstytucją i szeregiem umów międzynarodowych sygnowanych przez rząd polski. Oczekuję też niepodejmowania w przyszłości podobnych uchwał, które mogłyby dyskryminować osoby LGBT+, lub wpływać na naruszenie obowiązujących przepisów prawnych.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Podejmowane uchwały naruszają prawa obywatelskie, prawa człowieka, Konstytucję i inne Ustawy RP, a także są niezgodne z międzynarodowymi standardami.
Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce każdy obywatel ma zapewnione prawo do przestrzegania zapisów o prawach człowieka. Tym samym podjęte przez Państwa uchwały są sprzeczne z prawem obowiązującym w Polsce i naruszają prawa obywatelskie.
* Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18.1.2006 r. w sprawie homofobii w Europie (RC-B6-0025/2006),
która zdecydowanie opowiada się przeciwko wszelkiej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i wzywa Państwa członkowskie do potępienia praktyk dyskryminacyjnych, jak również do zakazania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
* Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
* Konwencja ONZ Praw Człowieka:
Artykuł 14 Zakaz dyskryminacji Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.
* Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Art. 21 ust. 1 zgodnie z którym zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Źródła:
Ekspertyza prawna Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego zaprezentowana 19 lipca 2019 r. nt. przyjmowanych przez niektóre sejmiki województw oraz rady gmin i powiatów uchwał przeciwko osobom LGBT+ (lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym oraz innym nieheteronormatywnym)
http://ptpa.org.pl/site/assets/files/1845/samorza_dy_ekspertyza_19_07_2019.pdf

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce, 2015–2016, Kampania Przeciw Homofobii
https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Sytuacja-spoleczna-osob-LGBTA-w-Polsce.pdf

Sposób dostarczania

Informuję że niniejszy apel zostanie przekazany na skrzynki e mail poszczególnych urzędów
~ Marszałków województw
~ Starostów
~ Prezydentów Miast
~ Burmistrzów Miast
~ Wójtów poszczególnych gmin
Ponadto planuję w 2 miejscach przekazać ten apel-petycję osobiście przedstawicielom Miasta i/lub Gminy.
Ponadto zachęcam do współpracy Lokalne Aktywistki i Lokalnych Aktywistów, w celu stworzenia bazy urzędów administracji lokalnej, która w jakikolwiek sposób próbuje łamać prawa obywatelskie.


Powody złożenia podpisu

  • Mam dosyć nienawiści skierowanej w stronę osób LGBT, sama jej doświadczam. Chcę, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie we własnym kraju.
  • jestem częścią tej społeczności i jedyne czego pragnę, to równego traktowania
  • Jestem bi i mam dość obelg

Nowe informacje

2019-09-07 00:48:47 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-09-04 17:19:10 +0200

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo
W dniu 04.09.2019 o godz 17:14 , dokonałem zmiany technicznej mojego apelu.
Jest to ostateczna wersja, która zostanie przekazana do adresatów drogą elektroniczną, w niektórych przypadkach osobiście, będę informował o tym gdzie i o której godzinie będę dokonywał osobistego złożenia petycji.
Ponadto zapraszam na stronę na Facebooku gdzie będę na bieżąco informował o dalszych losach petycji.
Z Poważaniem
Andrzej Woszczyński
500-596-908
andwoszcz6@gmail.com

2019-08-31 01:12:17 +0200

Szanowni Państwo
Od 04.09.2019 r trochę zostanie zmodyfikowana treść Petycji.
Zostaną podane Konkretne przepisy krajowe i międzynarodowe które chronią osoby LGBT+, za wszelkie sugestie dziękuję proszę wszelkie uwagi i prepozycie kierować bezpośrednio do mnie.
andwoszcz6@gmail.com

2019-08-29 14:07:59 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-08-29 12:09:17 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-08-28 22:43:43 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-08-28 18:37:06 +0200

Zebrano 10 podpisów