Do: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Zostawcie edukację antydyskryminacyjną w szkole

Kampanię utworzył/a
„Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Od dłuższego czasu w Polsce mamy do czynienia z rosnącą falą rasistowskiej, ksenofobicznej, homofobicznej nienawiści i przemocy. Edukacja jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, dzięki którym możemy zmieniać świat na lepsze.

Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej, zamiast przeciwdziałać tym zjawiskom, chce wykreślić z rozrządzenia o zadaniach szkoły zapis o prowadzeniu działań antydyskryminacyjnych.

Dlatego wzywamy Panią Minister do przywrócenia w projekcie nowelizacji zapisu z 2015 roku, który mówił: „w szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki”.

Dlaczego to jest ważne?

Instytut Badań Edukacyjnych, jednostka podległa administracji rządowej w swoim raporcie podaje, że „system edukacji w Polsce przyczynia się do reprodukowania nierówności. Proces wykluczenia społecznego powoduje nie tylko bieda, czy niski status społeczny rodziców, lecz także negatywne postawy wobec grup czy zbiorowości uważanych za «inne». Obojętność wobec niepełnosprawności czy nieprzychylność wobec grup mniejszościowych można także przypisać niewiedzy, będącej konsekwencją braku należytej edukacji”.

Wprowadzenie w 2015 roku zapisu o edukacji antydyskryminacyjnej służyć miało walce z uprzedzeniami ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie oraz wyznanie. Edukacja antydyskryminacyjna, nastawiona na podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, mająca wpływać na zmianę postaw, które prowadzą do przemocy motywowanej uprzedzeniami, jest od lat obecna w programach działania organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Potrzebujemy skutecznej, bo formalnej, wpisanej w program nauczania w polskich szkołach. Wpisanej od szkoły podstawowej po szkołę średnią. Potrzebujemy edukacji antydyskryminacyjnej, która będzie stale obecna w polskiej szkole.

Kategoria


Powody złożenia podpisu

  • bo jestem człowiekiem - a dowolna forma dyskryminacji jest nieludzka. bo jestem przeciw strachowi i nienawiści z powodu jakiejkolwiek inności. bo nie odrzucam - skoro nie chcę być odrzucany.
  • Bo nie zgadzam się na mowę nienawiści.
  • na naszych ulicach widać skutki propagandy rządzącej partii, trzeba edukacji w szkołach.

Aktualizacje

2017-07-10 12:52:15 +0200

W piątek (7 lipca) dostarczyliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej ponad 4 000 podpisów pod apelem w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej. Przy okazji przekazaliśmy również list 82 polskich organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się wykreśleniu edukacji antydyskryminacyjnej z rozporządzenia o obowiązkach szkoły.

2017-07-08 08:57:47 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2017-07-07 09:08:51 +0200

82 polskie organizacje pozarządowe wzywają szefową MEN do przywrócenia w projekcie nowelizacji zapisu z 2015 roku, który mówił: "w szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki".
http://www.otwarta.org/list-otwarty-organizacji-pozarzadowych-ws-edukacji-antydyskryminacyjnej/

2017-07-06 13:05:18 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2017-07-05 13:50:07 +0200

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wydało stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Rozporządzeniu o obowiązkach szkoły. Treść na Facebooku : https://www.facebook.com/TEAorg/posts/1560552530682504

2017-07-05 09:06:59 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-07-04 14:55:44 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-07-04 13:56:33 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-07-04 13:38:25 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-07-04 13:20:36 +0200

Zebrano 10 podpisów

2017-07-04 13:00:34 +0200

Fabryka patriotów. PiS wyrzuca edukację antydyskryminacyjną ze szkół; przeczytaj więcej: http://wyborcza.pl/osiemdziewiec/7,159012,22043484,fabryka-patriotow-pis-wyrzuca-edukacje-antydyskryminacyjna.html